زبان فارسی «عربی» نشده

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک زبان فارسی «عربی» نشده است. اگر اینطور بود که زبان فارسی (فارسی) عربی شده بود، و من نوعی ، فارسی زبان مادری، باید بتواند […]

خواندن مطلب →