زبان پارسی

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک برخی بر این باورند که با تازش مسلمانان واژه های عربی به درون زبان پارسی آمدند. ولی اینگونه نیست! زیرا آنها هر کجا […]

خواندن مطلب →

طرح سه پارچه ساختن زبان پارسی،به سه زبان پارسی، دری و تاجیکی

برگرفته زا برگه تاریخ وف رهنگ ایران زمین-فیسبوک نوشته استاد عزیز آریانفر نویسنده، ادیب و پژوهشگر برجسته افغانستان در باره نقش روس‌ها و حکومت شوروی سابق در تفرقه و جدایی […]

خواندن مطلب →