زیان های روزه گرفتن برای بدن

از فیسبوک زمانی که بدنی گرسنه میماند، ابتدا به پلی ساکاریدی بنام گلوکاگون در کبد دست مییازد اما میزان گلوکاگون در کبد به آنقدر نیست که پاسخگوی چند ساعت گرسنگی […]

خواندن مطلب →