سخنان خداناباوران (14)

پیروی کورکورانه از قدرت، بزرگترین دشمن حقیقت است. آلبرت انیشتین شما مدعی هستیدکه معجزه مبتنی بر مدرک وجود دارد و در دسترس است، یعنی قرآن. شما می گویی هر کسی […]

خواندن مطلب →