شانس

واقعا شانس چيست؟ آيا واقعيت دارد؟انرژي مثبت چيست؟انرژي منفي چيست؟اين مقاله به اين مي پردازد كه آيا اين چيزها واقعيت دارد؟ يا خرافه اي بيش نيست.در اين متن سعي شده […]

خواندن مطلب →