زبان فارسی «عربی» نشده

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک زبان فارسی «عربی» نشده است. اگر اینطور بود که زبان فارسی (فارسی) عربی شده بود، و من نوعی ، فارسی زبان مادری، باید بتواند […]

خواندن مطلب →

چهره زن در شاهنامه،آميزه ی مهر و خرد و وفاداری

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در شاهنامه ی فردوسی نزديک به ۲۰ زن نقش آفرينی می کنند که البته بيش تر آن ها در دوری پهلوانی می زيند. […]

خواندن مطلب →