سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم

از فیسبوک -برگه تاریخ ایران با لطفعلیخان زند ناصرالدین شاه قجری، می خواست سنگ قبر بزرگی از مَرمَر برای قبر آینده خود از یزد به تهران بیاورد. مخارج آن زیاد […]

خواندن مطلب →