ایران

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک در ادبیات هزار ساله پارسی، نام سرزمین مان «ایران» است. نام ایران بیش از هشتصد بار در شاهنامه تکرار شده است. در شاهنامه؛ غرجستان، […]

خواندن مطلب →