واژه «میل» در ایران باستان

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران باستان -فیسبوک #میل هم اکنون واحدی جهانی برای نشان دادن مسافت است، شما با توجه به مستندات زیر بگویبد که آیا جهان برای کاربرد […]

خواندن مطلب →