بدون تغییر ساختاری امکان تغییر فرهنگی نیست -م. روشنی (سیروس)

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222710%22 ساختار بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتر ی را نیز با خود یدک می کشند مخالف سر سخت تغییر ساختار رژیم در ایرانند .. […]

خواندن مطلب →

چرا دمکراسی پارلمانی (متکی برحقوق بشر) – پرویز دستمالچی

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221640%22 بیش از دوهزار و پانسد سال است که در باره دمکراسی بحث می شود و این گفتمان هنوز همچنان ادمه دارد، زیرا از شهر- دمکراسی آتن […]

خواندن مطلب →