چند داستان بومی افریقایی

افریقا سرزمین پهناوری با مردمانی از قبایل متفاوت است که برخی از آنها هنوز همچون قرن های گذشته زندگی می کنند. سنت شفاهی آنها به شکل استوره ها، افسانه ها […]

خواندن مطلب →