درخواست اعدام برای مصدق چون میخواست باورهای مذهبی مردم را از میان ببرد

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک محمد مصدق در محکمه نظامی- سرهنگ جلیل بزرگمهر- ص ۴۷ و ۶۲ · ۹ مهر ۱۳۳۲، کیفرخواست دادگاه نظامی شاهنشاهی بر علیه […]

خواندن مطلب →

ﺍﻋﻼﻣﯿﻪﺷﯿﺦﻓﻀﻞﺍﻟﻠﻪنوری ﻋلیه قانون اساسی مشروطيت

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین- فیسبوک ﺑﻨﺪ۱- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ‌ﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺪ ﺍﺳﺖ. ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻬﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥِ ﻧﻮ، ﺍﺑﺪﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ . […]

خواندن مطلب →