سه نمونه از قدرت ذهن

1. مرد بیماری که توانست بوسیله نیروی ذهن توانست خود را درمان کند.این داستان واقعی است . در چهارده سالگی به اسلئومیلیت (Asleomyelitis) که بیماری شبیه به سرطان استخوان است […]

خواندن مطلب →