خزر

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک خزرها گروهی از ترکان بودند که دولتی مستقل و نیرومند در شمال دریای کنونی خزر آفریدند و نامشان را بر این دریا به […]

خواندن مطلب →