خودکار قرمز- محمدرضا عالی پیام (هالو)

ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻌﺾ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﯾﺶ، ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻧﻬﺎﺩ […]

خواندن مطلب →

کودکان عزیز ایرانی- هالو (محمد رضا عالی پیام)

برگه محمد رضا عالی پیام – هالو فیسبوک کودکان عزیز ایرانی بچه های قشنگ مامانی چار زانو نشسته گوش دهید قصه ای کهنه را به سبک جدید سی چهل سال […]

خواندن مطلب →