ای که جا خوش کرده روی منبری -محمدرضا عالی پیام(هالو)+ آمار بازداشتی های کشته شده

ای که جا خوش کرده روی منبری می‌کشی امثال سینا قنبری پایه های منبر خود می‌بری آبروی خویشتن را می‌بری هی بکش، هشتاد میلیون قنبری با همین کشتار خود می‌پروری […]

خواندن مطلب →

هر باد ناموافق و فریاد اعتراض —زندان، شکنجه، حصر، کتک، اتهام ها- سروده محمد رضا عالی پیام – هالو

محمد رضا عالی پیام – هالو تا شهر ماست دست چنین بی مرام ها رسوایی است و طشت و سقوط است و بامها ارزش فقط سیاهی پیشانی و ریا طول […]

خواندن مطلب →

آتش به اختیاران-محمد رضا عالی پیام – هالو

از برگه «محمد رضا عالی پیام – هالو» در فیسبوک از هر طرف بیایید، آتش به اختیاران آتش به پا نمایید، آتش به اختیاران در هفتِ تیر امروز، یک تار […]

خواندن مطلب →

مرنج از وحشت و تنهایی زندان خود هالو

از برگه محمد رضا عالی پیام – هالو در فیسبوک الا یا ایها الساقی ادرکاسن و ناولها که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به زندان رجایی شهر، […]

خواندن مطلب →