تابو – محمود رفیع دبیرجامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران

برگرفته از سایت ملیون ؛ http://melliun.org/iran/40628 تابو در زبان پولنیزی(۱) مقدس و ممنوع را گویند. گفتار و رفتار و کرداری که با معیارها و ارزش‌های مذهبی همخوانی نداشته باشد از […]

خواندن مطلب →