واژه «میل» در ایران باستان

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران باستان -فیسبوک #میل هم اکنون واحدی جهانی برای نشان دادن مسافت است، شما با توجه به مستندات زیر بگویبد که آیا جهان برای کاربرد […]

خواندن مطلب →

کوشش دانشمندان ما در بکار گیری واژگان پارسی

برگه فرهنگستان زبان پارسی در فیسبوک دانشمندان ما، در نوشته‌های پارسی خود، می‌کوشیده‌اند که واژه‌های پارسی برای پدیده‌‌های علمی تازه برگزینند که شوربختانه پس از سدۀ پنجم این روش کمتر […]

خواندن مطلب →