ریشه اصطلاح «نوربه قبرش بباره»

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک اصطلا«»نور به قبرش بباره» از کجا سرچشمه میگیرد؟ یافته های پژوهشگران درباره آرامگاه کوروش بزرگ نشان میدهد که کسانی که آنرا ساخته اند […]

خواندن مطلب →