کمیته مجازات

از برگه گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک منابع وتلخیص : اسرار تاریخی کمیته مجازات اثر جواد تبریزی ،کمیته مجازات و خاطرات عمادالکتاب نوشته محمدجواد مرادی نیا / کمیته مجازات […]

خواندن مطلب →

اوج میهندوستی ایرانی و یک نماد آن؛ سرهنگ فضل الله خان که خودرا کشت تا قرارداد وثوق الدوله به اجرا درنیاید

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین -فیسبوک 21 مارس 1920 (نوروز 1299) سرهنگ فضل الله آق اولي فرمانده ژاندارمري مركز که ماهها بو نسبت به فعالیت های وثوق الدوله (نخست […]

خواندن مطلب →