سخنان 16

برگرفته از برگه های مختلف در فیسبوک آن کس که بهشت زندگی را برایت جهنم کرده، مجبور است متقاعدت کند که:«بهشت جای دیگری است» کارل پوپر (برگه به نام انسان […]

خواندن مطلب →