زهر این زنبور برزیلی سلول های سرطانی را می کشد ولی به سلول های سالم آسیبی نمی رساند.

Brazilian Wasp Venom Kills Cancer Cells, But Not Healthy Cells; September 2, 2015; by Caroline Reid http://www.iflscience.com/health-and-medicine/brazilian-wasp-venom-kills-cancer-cells-not-healthy-cells {نمایی نزدیک از زنبور برزیلی} زنبورها سهمی عادلانه از خبرهای بد روزنامه ها […]

خواندن مطلب →