چرا بجای درک عملکرد او، ازنام ویاد دکتر مصدق هراس دارند؟

از فیسبوک -م ر فراهانی باوجود اسناد ومدارک غیرقابل انکار درباره دولت ملی به رهبری دکترمصدق، بازهم حکومت با اعمال قدرت مطلقه درداخل بررسانه ها و باصرف هزینه های هنگفت […]

خواندن مطلب →