پند شاهانه وکیل الرعایا: مستراح مهمتر از محراب مسجد!

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین روزهایی که کریم خان مشغول ساختن مسجد وکیل بود، سر کارگران و پیشکاران اصرار داشتند که زودتر محراب و منبر سنگی، کتیبه ها […]

خواندن مطلب →