کمیته سیصد- بخش 4

شورای روابط خارجی (CFR: Council on Foreign Relations) گروه میزگرد در ایالات متحده امریکا که به عنوان «شورای روابط خارجی» معروف شد. شورای روابط خارجی، بازوی توسعه نخبگان حاکم در […]

خواندن مطلب →