کنجکاوی 2

طبق پژوهشی که در همایش بین المللی جغرافیا- باستان شناسی و معدن-باستان شناسی در صوفیه با عنوان «جنبه های جغرافیایی مساله قدمت سازه عظیم ابوالهول» ارائه شد: ابوالهول هشتصد هزار […]

خواندن مطلب →