کمیته سیصد- بخش 3

گروه Bilderberg که در 1954 پایه گذاری شد، گروه بیلدبورگ نشست های سالانه ای از ثروتمندان و قدرتمندان«تنها بادعوتنامه» برگزار می کند. در حدود دو سوم شرکت کنندگان اروپایی هستند، […]

خواندن مطلب →