اسلام 3 -قانون شریعت (هشدار:تصاویر دلخراش)

این قانونِ شریعت اسلامی است. ما باید کمتر نگران اهانت به اسلام و بیشتر نگران اهانت اسلام به نوعِ بشر باشیم. قانون شریعت شایسته احترام نیست: استانداردهای عربی، دینی عدالت […]

خواندن مطلب →