مبارزه با حکومت مذهبی کار پیروان همه ی مذاهب است- حسن بهگر

از تاربرگ «ایران لیبرال» ، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%223412%22 ملایان پس از انقلاب با دروغ و نیرنگ به میدان آمدند. نه تابع عقل بودند و نه به فکر ایران و مصلحت و آینده […]

Read Article →

تیمار و پیرایشِ آزادی-آریو مانیا

برگرفته از تاربرگ «ایران لیبرال»، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%223375%22 نخستین کوششِ همه ی نیروهای دوستدارِ دموکراسی برای بنیادگذاری سامانه یا راژمانِ(سیستم) دموکراسی در ایران، نگارشِ قانونِ اساسی است که بایستی در چهارچوبِ بیانیه […]

Read Article →

حقایق تاریخی، نانوشته در کتاب های درسی 1

https://www.factinate.com/cool/bizarre-historical-facts-school-3/?fact=1&utm_source=TBTTRD&utm_medium=BIZARREHIST_D_V2_US زندگی عجیب تر از انچه است که ذهن انسان بتواند تجسم کند. «ارتور کانون دویل» 1. سگها و تانکها درحین جنگ جهانی دوم، روس ها سگهایی را تربیت کردند […]

Read Article →