همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند

از برگه Carina Alva در فیسبوک

همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند.

انجیل درباره ستاره شناسی و مبحث معانی رمزی اعداد استو بر ستاره شناسی باستانی و پرستش خورشید بنا نهاده شده است.

کتاب پیدایش (تورات) درباره ژنتیک است.

خدا جهانِ بزرگ و انسان جهانِ خُرد است.

ما همانند خدایان، فرکتال هستیم!

مسیحیت و شخصیت عیسی نه منحصربفرد است و نه اصالت دارد و در اینجا برخی مثال ها از شباهت بین دین باستانی مصر و مسیحیت ارائه شده است.

فرعون آمون-رع پرستش یک خدا را در مصر بنیاد نهاد. در آن زمان تصور می شد که امون-رع پسرخداست و بعنوان پسر خدا مورد پرستش بود. امن در پایان هر دعا می آمد.

همچنین یک چشم نشانه امون-رع/حورس بود و در تاج-سنگ های اهرام به نمایش گذارده یم شد همانگونه که اکنون در دلار امریکا هست. حورس رقیبی بنام سث داشت.حورس-سث. مسیح-شیطان. داستانی آشنا؟حورس و مسیح تشابهات بیشمار بیشتری در نوشته ها دارند.

«عیسی مسیح»، «چوپان خوب» نامیده می شود. فرعون مصری «عصای سرکجِ چوپانی» بدست می گرفت و «چوپان بزرگ» نامیده می شد.

مصر پادشاهی خدا و پسر خدا بود، فرعون خدای مصر و پادشاه این پادشاهی بود.

بره خدا گناهان این دنیا را می برد. یک بزطلیعه(کسی که قربانی دیگران می شود) تقصیرات دیگران را به گردن می گیرد.

آیا می دانید بودا و کریشنا از ماری بدون ارتباط جسمانی زاده شده اند؟

مصریانی که خورشید را می پرستیدند اعتقاد داشتند که اینکه خورشید هر روز بالا می اید یعنی زندگی ابدی. بهمین ترتیب، آنها به خورشید باور داشتند.

آنها معتقد بودند که اگر پسری داشته باشید زمانی که می میرید پسر شما ادامه خواهد داد و از لحاظ ژنتیکی زندگی شما می تواند ابدی شود.

زمستان-تابستان

ساعت خورشیدی مصریان نشان می دهد که خورشید زندگی (محصولات) را برای زندگان می آورد و محصولات در زمستان می میرند. خورشدی هنوز هم برای سه روز می میرد و به زندگی باز می گردد. خورشید می میرد و برای زندگی بخشیدن به ما باز می گردد.

بسیاری از صلیب های کلیساها دایره ای بر روی خود دارند. این دایره نشانگر خورشید است. خورشید بر روی صلیب زودیاک(منطقه البروج) می میرد. هر شب می میرد و هر صبح به زندگی باز می گردد. خورشید در ابرها باز می گردد و هر چشمی او را خواهد دید. تاج خار، پرتوهای خورشید هستند.

هرمقام دینی که خواندن یا آموختن دیگری را ممنوع کند چیزی برای پنهان ساختن دارد.

در مصر، ایزدبانو، ایزیس تجسم شخصیتِ زنانه به خِرَد بوده است.

اخن تن فرعونی مصری بود که بای 17 سال بر مصر حکم راند و در حدود 1336 سال پیش از میلاد مسیح درگذشت. او بسیاری از ایزدان مورد پرستش از ایزیس تا امن-رع را تغییر داد و زمانی که یهودیان به فلسطین رفتند انها «ال» را در میان خود پذیرفتند، ایزد سامی باستانی که بعنوان کیوان(زحل) نامیده شده بود. در نتیجه یهودیان روز شنبه عبادت می کنند. در ترکیب با پرستش ایزیس با پرستش امن-رع و پرستش ال، یهودیان زمین تاز تسخیر شده خود را «اسراییل» نامیدند. یک سه گانه یهودی؟

چرا یهودیان شنبه(روز کیوان/زحل) عادت می کنند؟ یهودیان ال یعنی زحل/کیوان را می پرستیدند.

چرا مسیحیان یکشنبه(روز خورشید) عبادت می کنند؟ مسیحیان «خورشید» را روز یکشنبه می پرستیدند.

استوره سامسون با استوره هرکول یکسان است. آیا سامسون نیز «پسرِ خدا» بود که قدرتش در موهایش بود؟ آیا موهای سامسون بسادگی پرتوهای خورشید بود؟

گوساله زرین موسی: رنگِ زرین نشانه خورشید است. گوساله بیانگر برج گاو (Taurus) است. این همچنین «گاو مقدس» است که هندوها می پرستند.

اسراییلی ها «شیپورِ قوچی» را می نواختند ه خورشید در برج جمل(قوچ) بود-گوسفند خدا.

در تقویم ستاره شناسی ماه بهار، سنبله است، «باکره». خدای خورشید در بهار سنبله زنده می شود.

استوره موسی بر اساس داستان شاه نبو است که از کوهستان (بالای هرم) با لوحه ها پایین می آید: قانون حمورابی و آنها را بعنوان «قانون» به مردم بابل می دهد.

مصر داستانی مشابه دارد اما قانون دهنده بزرگ آنها مسیس(Mesis) نامیده می شود. مسیس از هرم بزرگ پایین می اید، مردم مصر را می بیند که به قانون احترام نمی گذارند و لوح ها را می شکند.

اینکه موسی لوح های سنگی را که با انگشتان خدا رویشان نوشته شده پایین انداخته و می شکند نشانه عدم رضایتش از اسراییلی هایی است که قانون خدا را می شکنند. موسی، مسیس بود. مسیسف نبو بود. همه اینها یک داستان است.

دعا کردن، مطلع ساختن خداست از اینکه او در مورد شما تنبلی کرده است.
1514625_10208011471669455_3249498977910163407_n بابلی/زرتشتی، اهورامزدا، هستی بخش- نماد روح القدس در مصر باستان-نماد مسیحیت برای روح القدس
13061921_1727632907511240_1176777296659041609_n
919545_10201330449248070_1674811915_o
935019_10201330497969288_1313222087_n
10649591_10205063586014156_4697969587797465734_n
10304503_10204297934153338_7251333161431137777_n
10418426_10205079031760290_7820480458040432224_n
933953_10201331393311671_1628440765_n
1798453_10205144971288737_1651663005929008485_n
601826_10201330471408624_424623700_n
10403047_10205728735882487_2206123579053622612_n
944563_10201330487889036_980785425_n
10923517_10205958165698089_6538388970998016570_n
12304176_10208326241738510_6344092063563847633_o
12188203_10208326254418827_1451418636720375775_o
11698702_10207383904340664_948267841207542450_n
11220759_10207522078354928_8573994368607514136_o
942260_10201330450768108_1177677629_n
10511141_10204433921152928_4458154978460011098_n
11265291_10207499128221189_2700944068806799972_n
11182272_10206690330441750_1837407803625412785_n
10850192_10205639565573285_6629338946320392930_n
10676255_10205727396849012_4024520329284177578_n
11214036_10207499126421144_5607402602966808534_n
11188275_10206690272120292_3408956148442632051_n
182758_10201330497849285_197809564_n
960055_10208428644778522_5925068577745761295_n
10855042_10206006918796886_1120176936648803381_o
11219516_10206871982862947_4008678634943474229_n
308550_10201330444607954_477838835_n
11988236_10207778584007409_2929063001361016375_n
11109493_10206690069195219_2346609321200516307_o
268900_10201331410032089_1243089728_n
935055_10201330407807034_469306560_n
945001_10201330439607829_595047172_n
11796205_10207485213193322_7968457860369420067_n
11866338_10207659468349592_3356240120677132289_n
941453_10201330454448200_845406236_n
10451712_10205158613309779_433704798821166082_n
10421319_10204437012310205_3777329102702879685_n
11855713_10207659296705301_1849698629974528985_n
10534075_10204639616735189_162182268490303497_n
12391022_10208357906650113_5874990570373782420_n
11888602_10207659306705551_6162871397543658410_o
11000278_10206688860605005_1162104236818708947_n
12079094_10208011194942537_861410691646209386_n
11033079_10207575282605001_5747512211176346342_n
922498_10201330432327647_1020135045_o
936338_10201330461208369_374488595_n
11140771_10206688862325048_4478110848242991711_o
11825596_10207501104390592_7120302760964797842_n
11781866_10207500231928781_4392052689779792824_n
11870813_10207663948021581_7002526547787036181_n
12063599_10208010887294846_5905873640889951008_n
11924774_10207778612728127_4627144180042408912_n
10672256_10205146958658420_1086613778383874425_n
11053347_10207544797562894_7556033569585515915_n
11891442_10207778586687476_6435893222346517805_o
913772_10201330785976488_862203983_o
10511141_10204433921152928_4458154978460011098_n
10168167_10206006896116319_2232780722114595805_n
10494786_10206006901596456_4665081285050186298_n
10710551_10205143224605071_3613737519212809271_n
922868_10201330510369598_572476991_n
1779204_10203526365904614_1896990136_n
10485413_10207061619803752_7813176592067456097_o
947375_10201330657053265_1093914003_n
11831694_10207544797642896_2048963099719710111_n
21086_10201330662813409_1429609083_n
11896066_10207659315545772_1432220627147915947_n
10451784_10204311384609591_3534030123817673806_n
11216593_10206865099170859_7333671736251493400_o
11169464_10207383378767525_7830614356930618164_n
922839_10201330815777233_159170002_n10646771_10205079489371730_1715201168202744476_n
923370_10201330495049215_1446444090_n
253303_10201330502169393_1595657104_n
941724_10201330475928737_1762662191_n
936338_10201330461208369_374488595_n
400761_10201330515009714_746743523_n
600896_10201330805176968_635462734_n
1016620_10205732215569477_2596869569474018879_n
947183_10201330664053440_1122516867_n
945921_10201330660773358_689632292_n
10314727_10206690272040290_6268826764019563799_n
10926813_10206689593423325_5309220053757260236_o
10622847_10205079947543184_4533950363169727352_n
945070_10201330511929637_150126711_n
11168518_10207544813963304_2214021599015014940_n10685336_10205147029220184_9220292667190093406_n
10481406_10204433924193004_1207367360004132347_n
11113011_10206690176557903_7106664773752999034_n
11159478_10206690177997939_1705157758078290917_n
601711_10201330499169318_1246769144_n
394284_10201330482688906_1650966032_n
913653_10201330417367273_52292649_o
11057285_10206690258239945_2088956957272311358_n
11666265_10207230616788571_6540973351758249086_n
10888817_10205842596568933_1029586623927271477_n
11891140_10207659398587848_6685173437814957478_n
10247343_10205690657010539_4023706286842738557_n
943296_10201330485488976_747507309_n
11866324_10207659232903706_6068448326019187038_n
12728791_10208815541090688_3460059168136417984_n
12734096_10208815253563500_2760016263565329638_n

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s