خط ایران اشکانی ساسانی

از فیسبوک-گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین

جالب است بدانيد اولين بار ايرانيان دستور زبان عربى رانوشتند! ، سيبويه اولين فردى بود كه دستور صرف و نحو را برای زبان عربی نوشت ، نام او به معنای بوی سیب و آرامگاه او در شیراز است


این نخستین قرآن خطی‌ است که درهنگام عثمان و به فرمان وی نوشته شده است !!

آیا این خط ع ر ب ی‌ است ؟ چه کسی‌ این را نوشته ؟ آیا ع رب سواد داشته ؟
به خوبی روشن و آشکار است که این خط پارسی میانه اشکانی است
و در آن وقت خطی‌ به نام ع ر ب ی‌ وجود نداشته است
و این خطی‌ را که امروز به نام ع رب ی‌ می‌نامند !! خط ع ر ب ی‌ نیست و پارسی است
بر گرفته از خط اشکانی-ساسانی میباشد و به دست خراسانیها نوشته شده است .
این هم نشانگر دروغ‌ تاریخی ع ر ب ان که این خط را ع ر ب ی‌ و خط الله و بهشت میخوانند ..

دستور زبان عربی را هم یک ایرانی به تام سیبویه نوشت
چگونه یک زبان خط دارد ولی دستور زبان نداشت؟!
چگونه ما خطی را برمیگزینیم که چهار تک واژ پرکاربرد زبان پارسی (گ.چ.پ.ژ) را ندارد؟!
اگر میخواستیم خطی از دیگران بگیریم
دستکم خطی میگرفتیم که پاسخگوی زبانمان باشد

………………………………………………………………………………………….

و اما همیشه در اندیشه ام این پرسش بوده است که ما که چهار تکواژ ( گچ پژ ) را بیش تر از ع ر ب داریم

اگر هم میبایست الفبای کشوری دیگر را برمیگزیدیم اون نباید الفبای تازیان باشه که نیمه هست و 4 تکواژ رو نداره…

پاینده باد ایران و ایرانی /آرش ماد اندیمشکی

…………………………………………………………
برگرفته از برگه واژگان نژاده پارسی:

ﺍﺳﺘﺎﺩ «ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﺟﻨﯿﺪﯼ» ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﯾﺸﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﻋ ﺮ ﺑ ﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ! ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﻂ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻋ ﺮ ﺑ ﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﯾﻢ، چراکه ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﯾﻢ .»ﺯﺑﺎﻥ ﻋ ﺮ ﺑ ﯽ ﺧﻂ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ «! ﻭ ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯼ ﻧﺎﺑﺠﺎ،راستیهای ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ دیدگانمان ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺍﮔﺮ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﮐﻪﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ پاﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. «ﻋ ﺮ ﺏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ «! ﻭ ﻭﺍﮐﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ »ﻉ« ﻭ » ﻅ « ﻭ » ﻁ « ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺑﯿﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﻫﺎ ساختهﺍﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻨﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﮐﻪ ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ کار ﮐﺮﺩ،ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻋ ﺮ ﺑ ﯽ ﺭﺍ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﯾﻢ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻭﺍﮊﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻋ ﺮ ﺑ ﯽ ﺭﺍ دگرگون کرد.ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ باور ﺑﻪ توان اندک ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻔﺖ: ﻭﻇﯿﻔﻪﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ نمایان ﺍﺯ ﺧﻂ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺪﻫﺪ. » ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺪﻫﻨﺪ » ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯿﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻂ ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ششﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ، ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ! ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻭﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ پیوست ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ . ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭ ۳۸ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽﺩﻫﻢ، ﺍﻣﺎشمار بسیاری ﺭﺍ ﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺖ

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s